📢 สอบโครงร่าง (๓ บท) ดุษฎีนิพนธ์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

✅ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (BUDDHIST STUDIES)
✅ นายรังสี จรรยา
✅ นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล
✅ นายทิวเมฆ นาวาบุญนิยม

📢 สอบโครงร่าง (๓ บท) วิทยานิพนธ์ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 สาขาวิชาการปกครอง (GOVERNMENT)
 พระศตวรรษ กิตฺติปาโล (บุญกมล)
 พระครูสังฆรักษ์ ยศวีร์ ปมุตฺโต (เวชบุตร)
 พระสุชาติ อาภสฺสโร (ผึ่งผาย)
 พระนลธวัช อนาวิโล (การุณ)

หมวดหมู่รอง