📢 สอบโครงร่าง (๓ บท) ดุษฎีนิพนธ์ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

✅ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (BUDDHIST STUDIES)
✅ นายรังสี จรรยา
✅ นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล
✅ นายทิวเมฆ นาวาบุญนิยม

FB สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มมร GSMBU


พิมพ์