📢 สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

✅ สาขาวิชาการปกครอง (GOVERNMENT)
✅ นายสุริโย พินโย
✅ นางสาวกรรณิการ์ พันผูก
✅ นางสาวกัลยกร ลาภเดโช
✅ นางวิรัลยุพา ณ สงขลา

FB สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มมร GSMBU


พิมพ์