📢 สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

✅ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (BUDDHIST STUDIES)
✅ นางธนิสร พลศักดิ์

 สาขาวิชาการปกครอง (GOVERNMENT)
 นายตวงศักดา กะตะศิลา
 พระรัตภูมิ ฐานิโย (ผ่องแสง)

FB สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มมร GSMBU


พิมพ์