📢 สอบดุษฎีนิพนธ์ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (EDUCATIONAL ADMINISTRATION)
 นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ 
 นางศรินทิพย์ กาญจนธนชัย

FB สำนักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มมร GSMBU


พิมพ์