📢 ประกาศ รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

 

📢 สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

✅ สาขาวิชาพุทธศาสน์ศึกษา (BUDDHIST STUDIES)
✅ นางธนิสร พลศักดิ์

 สาขาวิชาการปกครอง (GOVERNMENT)
 นายตวงศักดา กะตะศิลา
 พระรัตภูมิ ฐานิโย (ผ่องแสง)

📢 สอบดุษฎีนิพนธ์ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (EDUCATIONAL ADMINISTRATION)
 นางธัญลักษณ์ อัยวรรณ 
 นางศรินทิพย์ กาญจนธนชัย

📢 สอบวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

✅ สาขาวิชาการปกครอง (GOVERNMENT)
✅ นายสุริโย พินโย
✅ นางสาวกรรณิการ์ พันผูก
✅ นางสาวกัลยกร ลาภเดโช
✅ นางวิรัลยุพา ณ สงขลา

หมวดหมู่รอง